การชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
            ผู้สมัครทุกคนจะต้องแจ้งความจำนงสมัครเข้าโครงการ พสวท. และ/หรือ เพชรทองกวาว และ/หรือ วคช. โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบดังนี้
            โครงการเดียว 300 บาท     
            สองโครงการ 500 บาท     
            มากกว่าสองโครงการ 600  บาท


โอนเงินผ่านธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี คัดเลือก 60
เลขที่บัญชี
020161646888

ภายในวันที่ 18มีนาคม  2559
หมายเหตุ
1) ให้แนบสำเนาการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัคร
2) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ