เงื่อนไขโครงการ

รายละเอียดและการสมัครทุนโครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช.. และ วพ.
ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  • วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สนับสนุนให้มีการศึกษาถึงระดับปริญญาโท-เอกเพื่อการศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้นผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
  • ผลประโยชน์ที่ผู้รับคัดเลือกเข้าโครงการ พสวท. จะได้รับ มีดังนี้
   • ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา ได้แก่ ค่าบำรุงการศึกษา (ค่าหน่วยกิตลงทะเบียน) และค่าหนังสืออ่านประกอบ
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ต่อปี)
   • ปริญญาตรี 87,600 บาท ปริญญาโท 104,400 บาท   ปริญญาเอก 144,000 บาท
  • จำนวนทุน 8-20 ทุน ศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้เลือกเรียนใน 5 สาขา วิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและธรณีวิทยา
  • เงื่อนไขและข้อผูกพัน
   • เมื่อสำเร็จการศึกษา จะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่าของระยะเวลาที่รับทุนในประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุนต่างประเทศ แต่รวมเวลาไม่เกิน 10 ปี
 2. โครงการเพชรทองกวาว
  • วัตถุประสงค์
   • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงและมีความรู้ความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีออกไปพัฒนาประเทศ
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร เหมือนโครงการ พสวท.
  • ผลประโยชน์ที่ผู้รับคัดเลือกเข้าโครงการเพชรทองกวาว จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 30,000 บาท (4 ปี)
  • จำนวนทุน 13 ทุนระบุตามสาขาวิชา (อาจลดหรือเพิ่มได้ภายหลัง) ศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขาวิชาทั้ง 13 สาขา สาขาละ 1 ทุน
  • เงื่อนไขและข้อผูกพัน
   • นักศึกษาจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี
   • มีผลการเรียนดีได้ลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และลาออกจากโครงการก่อนสำเร็จการศึกษา ต้องชดใช้ทุนคืนให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเงิน 2 เท่า ของทุนที่ได้รับไปแล้ว เว้นแต่ว่าได้รับการพิจารณาให้ออกจากโครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการ
   • เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
 3. โครงการรับนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.)
  • วัตถุประสงค์
   • เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเป็นนักวิจัยและนักวิชาการ
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร เหมือนโครงการ พสวท.
  • ผลประโยชน์ที่ผู้รับคัดเลือกเข้าโครงการ วคช. จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 30,000 บาท (4 ปี)
  • จำนวนทุน 5 ทุน โดยไม่มีข้อผูกพัน ศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลือกเรียน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และธรณีวิทยา