ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
 1. เตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการสมัคร โดยข้อมูลที่ต้องเตรียม มีดังนี้ คือ
  • ข้อมุลส่วนตัว
   • ชื่อ สกุล
   • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
   • วันเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผู้ปกครองชื่อ
  • โครงการที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือกฯ
   • พสวท.
   • เพชรทองกวาว
   • วคช.
  • ข้อมูลการศึกษา
   • โรงเรียน
   • รายละเอียดผลการเรียน ม.4 เทอม 1, ม.4 เทอม 2, ม.5 เทอม 1   วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิทย์คณิต ผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชา
  • รูปถ่ายหน้าตรง สวมเครื่องแบบนักเรียน ไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ขนาดของไฟล์รูปไม่เกิน 500 Kb (ชนิดของไฟล์รูปจะต้องเป็น jpg, gif, png) หากไม่สามารถทำการอัพโหลดรูปภาพได้ให้ติดรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ให้เขียน ชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียน และเลขที่สมัครสอบหลังรูป) ในใบสมัคร


    
 2. ศึกษาข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ ได้ทางเว็บไซต์ http://dpst.science.cmu.ac.th หรือจากประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
 3. เข้าสู่ ระบบการรับสมัครทางเว็บไซต์ http://dpst.science.cmu.ac.th
 4. เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงสั่งพิมพ์ใบสมัคร โดยระบบจะทำการคำนวณเงินค่าสมัครให้ทราบ (เข้าสู่ระบบ)
 5. พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัคร
 6. นำใบสมัครส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่รับรองผลการเรียน แล้วยื่นใบสมัครและเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ณ โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ เพื่อโรงเรียนจะได้จัดส่งไปยัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายในวันที่ 18 มีนาค   2559 และขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนว่ามีสิทธิ์สมัครสอบหรือไม่ หากพบภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไม่พิจารณาผลการสอบ
 7. ขอให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัครของนักเรียน แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยโอนเงินผ่านธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ชื่อบัญชี คัดเลือก 60 เลขที่บัญชี 020161646888 ภายในวันที่ 18 มีนาคม  2559 และให้แนบสำเนาการโอนเงินดังกล่าวมาพร้อมกับใบสมัครด้วย เงินค่าสมัครดังกล่าวนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 8. การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 9. ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ให้ผู้สมัคร Login เข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลภายในวันที่ 18 มีนาคม  2559
 10. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครฯ จะยึดข้อมูลการสมัครที่ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูล ในการประมวลผลการคัดเลือกฯ
 11. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ และสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ทางเว็บไซต์ http://dpst.science.cmu.ac.th วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559