Site Sections รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

Created at Jul 23, 2021
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา 2564
--------------------------------
 
              ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
 
ชั้นปี สาขาที่รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร
ปริญญาตรี
ปีที่ 1 - 4
จำนวนรวม 14 ทุน
1. คณิตศาสตร์
2. เคมี
3. ชีววิทยา
4. สัตววิทยา
5. ธรณีวิทยา
6. ฟิสิกส์
7. ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
8. เคมีอุตสาหกรรม
9. จุลชีววิทยา
10. วัสดุศาสตร์
11. วิทยาการคอมพิวเตอร์
12. สถิติ
13. อัญมณีวิทยา
14. วิทยาการข้อมูล
15 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มีผลการเรียนตามที่กำหนด ดังนี้
2.1 ผู้สมัครชั้นปีที่ 1 (รหัส64...)
- มีการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า          3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 และ
- มีผลคะแนนวิชาสามัญ ฟิสิกส์ เคมี ชึววิทยา และคณิตศาสตร์1 รวมกัน ไม่น้อยกว่า 180 คะแนน หรือ
มีผลคะแนนวิชา PAT1 และ PAT2 รวมกัน ไม่น้อยกว่า 250 คะแนน
2.2 ผู้สมัครชั้นปีที่ 2, 3, 4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
3. เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่เกี่ยวกับงานวิจัยและ
    การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ความรู้  
    ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    
    เพื่อพัฒนาประเทศ และมีสัญชาติไทย
4. มีทักษะ/ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
5. เป็นผู้ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่
     ทุน พสวท.  กำหนด
เกณฑ์การพิจารณามีดังนี้
1.  ความสามารถด้านวิชาการ โดยพิจารณาจากผลการเรียน และการตอบคำถามในการสัมภาษณ์
2.  เจตคติและความสามารถอื่น ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พิจารณาประวัติผลงาน ซึ่งอาจประกอบด้วย ผลงานวิจัย / การนำเสนอผลงานทางวิชาการ / การแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น)
3.  ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด
         
 
กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 กรอกข้อมูลการสมัครและอัพโหลดใบสมัคร
พร้อมเอกสารแนบที่
https://cmu.to/sFELx
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ www.science.cmu.ac.th
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Zoom )
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือก www.science.cmu.ac.th
 
                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ ณ วันที่  23  กรกฏาคม พ.ศ. 2564

รูปภาพประกอบ