Site Sections [NEW!!!!] ประกาศ การสอบคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6105…) เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

[NEW!!!!] ประกาศ การสอบคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6105…) เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

Created at Aug 6, 2018
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6105…) เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 จากโรงเรียนในเขตพัฒนา
  17 จังหวัดภาคเหนือ (ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย อุทัยธานี และนครสวรรค์)
 2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00  และระดับขั้นเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 4. เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ (ไม่จำกัดกลุ่มสาขา) ประจำปีการศึกษา 2561 โดย
  1. มีผลการสอบ 4 วิชาสามัญ ประกอบด้วยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 1 ไม่น้อยกว่า
   วิชาละ 25 คะแนน และคะแนนรวมทั้ง 4 วิชา ไม่น้อยกว่า 140 คะแนน หรือ
  2. มีผลการสอบวิชา PAT1 และ PAT3 รวมกัน ไม่น้อยกว่า 180 คะแนน หรือ
  3. ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ในโครงการพิเศษต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
   ในระบบ TCAS รอบที่ 1
หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
 3. สำเนาเอกสารแสดงผลคะแนนสอบวิชาสามัญ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาตร์ 1) และ/หรือ ผลคะแนนสอบ PAT1 และ PAT3
วิธีการสมัคร
นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 6-20 สิงหาคม 2561 ที่งานบริการการศึกษาฯ คณะวิทยาศาสตร์

 
กำหนดการ
วันที่ 6-20 สิงหาคม 2561 รับสมัคร (ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ ชั้น 2 อาคาร SCB2 คณะวิทยาศาสตร์)
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สถานที่สอบ และห้องสอบ ทางเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
สอบข้อเขียน (วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาเอง ได้แก่ เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด และน้ำยาลบคำผิด และไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลข หรือ
ไม้บรรทัดที่มีสูตรคณิตศาสตร์ใด ๆ เข้าห้องสอบ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 สอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร ๔๐ ปี (SCB๒) คณะวิทยาศาสตร์ โดยจะพิจารณาถึงเจตคติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ พสวท. ทางเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
การรายงานตัวและทำสัญญารับทุน
            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในแต่ละโครงการจะต้องไปรายงานตัว โดยมีบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองมาร่วมประชุมในวันรายงานตัว และผู้ที่ได้รับทุนจะต้องทำสัญญารับทุนการศึกษาด้วย กำหนดรายงานตัวและทำสัญญาในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 08.30-11.00  น.
 

รูปภาพประกอบ